Bendros pardavimų sąlygos

AB PLASTA bendros pardavimų sąlygos

Žemiau įvardintos pardavimo sąlygos, kurios Tiekėjo yra periodiškai peržiūrimos, apibrėžia komercinius santykius kylančius tarp Užsakovo ir Tiekėjo. Sąlygos, neaptartos šiame dokumente turi būti Užakovo ir Tiekėjo raštiškai patvirtintos.

 

1. Dokumento objektas. Nuosavybės teisės ir rizikos perėjimas

1.1. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Užsakovui prekes pagal iš anksto Šalių suderintą kiekį bei asortimentą, o Užsakovas įsipareigoja priimti prekes bei apmokėti už jas pagal Sutarties sąlygas.

1.2. Konkretus tiekiamų prekių kiekis bei asortimentas nustatomas pagal Užsakovo pateiktą užsakymą. Užsakovas supranta, kad Tiekėjo siūlomas prekių asortimentas, kaina bei kiekiai gali laikas nuo laiko keistis. Prekių užsakymas galioja su sąlyga, kad jį raštiškai akceptuoja Tiekėjas. Užsakymas pateikiamas raštu, (užsakymo pateikimas faksu arba elektroniniu paštu prilyginamas užsakymo pateikimui rašytine forma).
Tiekėjo nepatvirtintas užsakymas nesukuria Tiekėjui pareigos perduoti Užsakovui nepatvirtintame užsakyme nurodytas prekes.

1.3. Užsakyme turi būti nurodyta: Užsakovo pavadinimas, kliento (Užsakovo) kodas, prekės pavadinimas, prekės kodas (arba prekės aprašas: prekės matmenys, spalva, storis ir kt.), kiekis, įpakavimo vienetas, kaina, apmokėjimo sąlygos, pristatymo adresas, sąskaitos pristatymo adresas, pageidaujama pristatymo data, pristatymo sąlygos (DDU arba EXW) pagal INCOTERMS. Minimalus standartinio užsakymo kiekis yra 4 tonos (dėl mažesnio kiekio prekių užsakymas derinamas ir dėl jo susitariama atskirai).

1.4. Užsakymą patvirtina Tiekėjo eksporto vadybininkas. Užsakymo patvirtinime turi būti nurodyta akcepto data, preliminari prekių išsiuntimo data, galutinė kaina, ir kt. Naujai užsakomoms prekėms akceptas atliekamas po to, kai yra reikiamai pakoreguojamos užsakomų prekių ženklinimas, pakuotė, atspausdinamos reikiamos etiketės ir t.t. Pakartotinai užsakomoms prekėms akceptas atliekamas per 5-7 darbo dienas po Užsakymo pateikimo.

 1.5. Jeigu pristatant krovinį būtina laikytis tam tikros tvarkos, taip pat jeigu būtina laikytis specialių pakavimo reikalavimų, ar reikalavimų dėl palečių dydžio, svorio ar kitokių matmenų ir pan., apie tokius specialius reikalavimus būtina pažymėti užsakyme.

1.6. Naujai užsakomos prekės pristatomos Užsakovui per 8-9 savaites po Užsakymo patvirtinimo nebent užsakymo patvirtinime nurodyta kitaip. Pakartotinai užsakomos prekės pristatomos Užsakovui per 4-5 savaites po Užsakymo patvirtinimo nebent užsakymo patvirtinime nurodyta kitaip. Tiekėjas turi teisę pristatyti prekes anksčiau nurodytų terminų.

1.7. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika bei kita rizika, susijusi su prekėmis, pereina Užsakovui be jokių apribojimų nuo prekių perdavimo Užsakovui momento.

1.8. Tiekėjas vienašališkai gali nustatyti prekių apmokėjimo atidėjimo sumą (komercinį kreditą). Viršijus komercinį kreditą Užsakovo pateikti užsakymai nėra vykdomi.

 

2. Kainos ir atsiskaitymo sąlygos

2.1. Tiekėjas periodiškai informuoja Užsakovą apie tiekiamų prekių kainas ir jų galiojimo laikotarpį. Apie prekių kainos pasikeitimą Tiekėjas informuoja Užsakovą prieš 1 (vieną) mėnesį. Prekių kaina, kurią Užsakovas privalo sumokėti Tiekėjui už patiektas prekes, Tiekėjas nurodo sąskaitoje faktūroje. Į prekių kainą yra įtraukiamos prekių pristatymo išlaidos, pagal INCOTERMS sąlygas, jeigu šalys nesusitars kitaip.

2.2. Užsakovas privalo apmokėti Tiekėjui už patiektas prekes pagal išanksto aptartaas sąlygas, kurios patvirtinamos priimant užsakymą.

2.3. Užsakovas praleidęs atsiskaitymo terminą, už kiekvieną praleistą dieną moka 0,1 procento dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos.

2.4.Užsakovui praleidus atsiskaitymo terminus, Tiekėjas įgyja teisę vienašališkai sustabdyti tiekimą pagal kitus užsakymus ir/arba sumažinti Tiekėjo nustatytą komercinio kreditavimo sumą.

 

3. Prekių priėmimas-perdavimas. Pretenzijos

3.1. Priimant prekes, Užsakovas savo sąskaita privalo patikrinti jų kiekį, asortimentą, komplektaciją ir kokybę bei atitikimą Sutarties ir kitiems taikytiniems reikalavimams. Užsakovas priima prekes neatsižvelgiant į prekės kokybės ar kiekybės trūkumus. Galimos pretenzijos po prekių priėmimo pateikiamos šioje sutartyje numatyta tvarka.

 3.2. Užsakovas patvirtina, kad bet kokio savo darbuotojo ar atstovo pateiktą prekių užsakymą ar jų priėmimą jis laikys tinkamu užsakymu ar, atitinkamai, tinkamu prekių priėmimu. Be to, Užsakovas patvirtina, kad Užsakovo darbuotojo pasirašymas sąskaitoje-faktūroje turi būti laikomas patvirtinimu, kad Užsakovas gavo ir priėmė toje sąskaitoje-faktūroje nurodytas prekes.

3.3. Pretenzijos (reikalavimai) dėl akivaizdžių prekių kokybės, kiekio, komplektiškumo, asortimento, galiojimo terminų bei kitokių prekių trūkumų turi būti perduotos Tiekėjui bei yra priimamos ne vėliau kaip per 5 (penki) darbo dienas nuo prekių perdavimo Užsakovui dienos. Jei per šiame punkte nustatytą terminą Užsakovas nepateikė Tiekėjui pretenzijos, yra laikoma, kad prekės atitinka Sutarties bei visus kitus taikomus reikalavimus. Pretenzijos (reikalavimai) dėl paslėptų prekių trūkumų turi būti perduotos Tiekėjui bei yra priimamos ne vėliau kaip per 5 (penki) darbo dienas nuo tokių trūkumų paaiškėjimo dienos įstatymų nustatytų prekių garantijos terminų laikotarpiu, tačiau ne ilgiau nei per 6 mėnesius nuo prekių pristatymo dienos. Jei per šiame punkte nustatytą terminą Užsakovas nepateikė Tiekėjui pretenzijos, yra laikoma, kad prekės atitinka Sutarties bei visus kitus taikomus reikalavimus.

3.4. Pretenzijoje, be nustatytų trūkumų aprašymo, būtina nurodyti:
3.4.1. sąskaitos numerį;
3.4.2. identifikacinį paletės numerį;
3.4.3. identifikacinį dėžės numerį;
3.4.4. identifikacinį kokybės kontrolės antspaudo numerį, kuris yra ant dėžės ar kitokio įpakavimo vieneto.
Prie pretenzijos turi būti pridėtos nuotraukos ir išsiųsti nekokybiškų prekių pavyzdžiai.

3.5. Užsakovas yra informuotas apie tai, kad Tiekėjo parduodamos prekės yra pagamintos iš antrinės polietileno medžiagos, todėl supranta, kad prekės gali turėti specifinį kvapą bei nevienodą spalvą. Taip pat Užsakovui yra žinoma, kad Tiekėjo pagamintos prekės gali turėti:
+/-2,5% pločio ir/ar ilgio gamybines paklaidas;
+/- 10% maišo, rulono, dėžės, paletės ar kitokio įpakavimo vieneto svorio gamybinę paklaidą.

3.6. Užsakovas supranta ir sutinka, jog prekės yra pagamintos iš perdirbtos plastiko žaliavos, todėl pretenzijos dėl prekių kvapo bei spalvos vienodumo nepriimamos ir nekompensuojamos.

 

4. Kitos nuostatos

4.1. Bet kokie šios Dokumento pakeitimai ar papildymai galioja tik tada, jei jie sudaryti raštu bei tinkamai pasirašyti Šalių.

4.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai kilę iš šios sutarties yra sprendžiami geranoriškų derybų būdu, o nepasiekus susitarimo, teisme, pagal Tiekėjo buveinės vietą.

Terms and Conditions 2016